Düzenleyen : Doç. Dr. Mehmet Emin Sönmez

Tarih              : 18-22 Mayıs 2016

Yer                 : İç Anadolu

 

Doç. Dr. Mehmet Emin Sönmez başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Gülşen KUM ve 34  Coğrafya Bölümü Lisans öğrencisinden oluşan kafile ile 18 Mayıs 2016 Perşembe günü Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya ve Mersin, Adana güzergahı çerçevesinde 4 gece 5 gün süren, İç Anadolu Bölgesi odaklı, teorik derslerin uygulamasına yönelik bir arazi çalışması yapılmıştır.

Konu:  Bu arazi çalışmasında 2015-2016 eğitim-öğretim yılı içerisinde verilen Jeomorfoloji (L)  teorik dersine ait inceleme ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; sahanın genel jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri, neotektoniği, magmatit, sedimantit ve metamorfit olmak üzere kayaç çeşitlerinin oluşum, ayrışma ve dağılış özellikleri, erozyon, volkan jeomorfolojisi, karst jeomorfolojisi, flüvyal jeomorfoloji, plato ve taraça sistemleri, arazi kullanımı ve potansiyeli, strüktüral jeomorfoloji, tektonik jeomorfoloji fay zonları ve faylara bağlı oluşan tektonik kökenli yer şekilleri, havza jeomorfolojileri gibi konulara ait uygulama çalışmaları yapılmıştır. Vejetasyonun iklim ve topografyaya bağlı değişimleri ve dağılış özelikleri ayrıca örneklerle açıklanmaya çalışılmış, Türkiye ikliminin jeomorfolojiye bağlı lokal değişimi ve geçmişten günümüze seyri bölgede çeşitli örneklerle ortaya konulmuştur. 

Beşeri Coğrafya(L) dersine yönelik şehir gelişimi ve şehirsel fonksiyonlar, insan ve mekan ile yerleşme tipleri gibi derslerin uygulamaları yapılmış, bir bütün olarak coğrafyanın insan faaliyetlerine ve yaşayışına etkileri sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ele alınarak örneklendirilmiştir.  

Arazi çalışmasının ilk destinasyonu olan Kahramanmaraş’ta şehir kalesi, müzesi ve camileri kültür gezisi kapsamında ziyaret edilerek şehir hakkında bilgi edinilmiştir. Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerindeki Döngel mağarası ve Yeşilgöz obruğunda karst jeomorfolojisi ile ilgili uygulama çalışması yapılmıştır. Kayseri’de öncelikle panaromik kent merkezi turu yapılmış şehrin gelişimi ve fonksiyonları hakkında genel bilgiler edinilmiştir. Önemli sulak alanlarımızdan biri olan Sultansazlığı görülmüş ve sulak alanların sorunları ele alınmıştır. Erciyes volkan konisinin oluşumu, oluşuma etki eden faktörler, piroklastik koniler, parazit koniler ve buzul jeomorfolojisi hakkında bilgi edinilmiştir. Yahyalı yakınlarında yer alan Kapuzbaşı voklüz ve şelaleleri görülerek karstlaşma- yeraltı suyu ilişkisi incelenmiştir. Kapadokya yöresi içerisinde yer alan Ürgüp, Göreme, Avanos, Zelve ve Uçhisar’da peribacası, kırgıbayır gibi volkanik malzeme üzerinde oluşan yer şekilleri incelenmiş, beşeri bağlamda ise yerleşim yeri olarak bu sahanın önemi üzerinde durulmuştur. Melendiz çayının oluşturduğu Ihlara vadisinde biyolojik çeşitlilik ve vadi oluşumu incelenerek, kliseler görülmüştür. Nevşehir Niğde yolu üzerindeki Antakya’dan kaçan ilk hristiyanların inşa edip yerleştikleri Derinkuyu yeraltı şehri yerinde incelenmiş ve yerleşmenin kronolojisi ve özellikleri ile ilgili detaylı bilgi edinilmiştir. Konya ovası oluşumu, klimatik özellikleri, şehirsel fonksiyonları panaromik şehir turu ile örneklerle gözlenmiş, Mevlana türbesi ziyaret edilerek önemi hakkında bilgi edinilmiştir. Bölge arazi çalışması dönüş güzergahı üzerindeki Mersin’de şehir turu yapılarak şehrin fonksiyonları, yerleşme ve turizm potansiyeli hakkında bilgi edinilmiş, karst jeomorfolojisine örnek olarak Cennet ve Cehennem obrukları ve Astım mağarası incelenerek oluşumları yorumlanmıştır. Arazi çalışması boyunca ayrıca kuaterner bazalt akıntıları ve platoları, piroklastik volkan konileri ve beşeri coğrafya ile ilgili diğer konularda örneklerle sebep-sonuç ilişkisi kurarak bilgi verilmiştir. Güzergah üzerindeki birçok yol yarmasında durularak kayaç ve tabakalanma özellikleri, sıkışma zonları ayırt edilerek, kayaç örnekleri toplanmıştır.  Arazi çalışması 22 Mayıs 2016 günü tamamlanmıştır.